Allmänna villkor

Allmänna villkor

e-motions Allmänna villkor (2022:1)

1.Tillämplighet

1.1 Dessa allmänna villkor gäller för e-motions Europe AB:s, org.nr. 556957-7769 (”e-motions”) leveranser av produkter (inklusive eventuellt avtalat montage) till Beställaren. Aktuell produkt och övriga för leveransen specifika villkor framgår av den orderbekräftelse som e-motions tillställer Beställaren efter det att Beställaren accepterat och undertecknat offerten (”Produkt”[1] respektive ”Orderbekräftelsen”).

 1. Prioritetsordning

2.1 Nedan listas de avtalsdokument som är gällande för e-motions leveranser av Produkten inkl. eventuellt avtalat montage.

– Orderbekräftelsen
– Dessa allmänna villkor
– NLM 19
– Bestämmelser för tillhandahållande av teknisk personal i löpande räkning, TP L 15
– Allmänna bestämmelser Molntjänster version 2014

Ovanstående avtalsdokument kompletterar varandra. Vid motstridighet mellan ovan listade avtals­dokument gäller de i ordningen ovan.

 1. Offert och beställning

3.1 En skriftlig offert gäller i 30 dagar från offertdatum, om ej annat anges i offerten. Avtal ska anses ha träffats när mottagaren av offerten (”Beställaren”) har accepterat offerten genom att underteckna densamma och därefter erhållit Orderbekräftelse av e-motions. Beställaren har ett ansvar att noggrant kontrollera att Order­bekräftelsen är korrekt omedelbart meddela e-motions för det fall den innehåller felaktigheter, dock senast inom 3 dagar från mottagandet av Order­bekräftelsen.

3.2 Beställaren ska i samband med att offerten undertecknas ange den e-postadress till vilken Beställaren önskar att e-motions från tid till annan ska sända fakturor och övriga meddelanden.

 1. Tillverkning, installation/montage och drift­sätt­ning m.m.

4.1 Efter att Orderbekräftelsen ställts ut påbörjas tillverkningen av Produkten.

4.2 När Produkten är klar sker provning av  Produkten under produktionslika förhållanden om särskild överenskommelse om detta träffats (”Produktionsprov”). Om Produkten vid Produk­tions­provet visar sig vara i ej avtalsenligt skick ska e-motions ombesörja att Produkten sätts i avtalsenligt skick. Med avtalsenligt skick avses överens­stämmelse med Orderbekräftelsen.

4.3 Leverans av Produkten ska ske FCA (Incoterms 2020). Leverans ska ske senast vid det slutliga leveransdatumet som angetts i Orderbekräftelsen. Riskövergång sker från e-motions till Beställaren när Produkten på angiven plats lastats på det av Beställaren tillhandahållna transportmedlet.

4.4 e-motions ombesörjer installation/montage av Produkten i Beställarens lokaler efter att Produkten levererats dit om detta följer av Orderbekräftelsen. Beställaren ska inför installationen tillse att en förberedd och anvisad plats finns i Beställarens lokal och att denna inför installationen är städad samt att matning av el och luft finns framdraget enligt instruktion från e-motions. ”Bestämmelser för tillhandahållande av teknisk personal i löpande räkning, TP L 15” är tillämpliga såvitt avser den personal som e-motions tillhandahåller för arbete i Beställarens lokaler.

4.5 När Produkten är installerad hos Beställaren ska Produkten provköras i Beställarens lokaler (”Övertagandeprov”) för att säkerställa att Produkten är i avtalsenligt skick om detta framgår av Orderbekräftelsen. Med avtalsenligt skick avses överensstämmelse med Orderbekräftelsen.

4.6 För det fall att Övertagandeprov överens­kommits ska representanter för Beställaren och e-motions närvara vid Övertagandeprovet. Beställaren ansvarar för att detaljer att använda vid Över­tagande­provet samt övrigt nödvändigt material finns tillgängligt vid tidpunkten då Övertagande­provet ska utföras.

4.6 Efter godkänt Övertagandeprov ska Beställaren anses ha övertagit produkten. Övertagandeprov anses godkänt om Produkten är i överens­stämmelse med Orderbekräftelsen. Beställaren får inte ta Produkten i drift innan dess att övertagande skett. För det fall att Övertagandeprov inte överenskommits om ska Produkten anses ha övertagits av Beställaren i samband med leveransen enligt punkt 4.3 och då också anses vara i avtalsenligt skick.

4.7 När övertagande skett ska e-motions hålla utbildning för Beställaren samt överlämna dokumentation.

 1. Leveranstid och försening

5.1 Uppskattad leveranstid (angivet i uppskattat antal veckor/månader) ska framgå av offerten. Slutgiltigt leveransdatum anges i Orderbekräftelsen. Leverans av Produkten ska anses fullgjord när Produkten övertas av Beställaren enligt p. 4.6. Vid försening på grund av befriande omständighet enligt punkten 14 eller i fall då e-motions under­leverantörer inte levererat material som överens­kommet ska leveranstiden och tiden för övertagande förlängas med tid, som under hänsynstagande till alla omständigheter, kan anses skäliga.

5.2 Om övertagande av Produkten inte sker inom föreskriven tid är Beställaren berättigad till vite från den tidpunkt övertagandet skulle ha skett. Vitet utgör 0,5 % av kontraktssumman för Produkten för varje hel vecka förseningen varar. Vitet får dock inte överstiga 5 % av kontraktssumman för Produkten.

 1. Programvara m.m.

6.1 e-motions rekommenderar Beställaren att använda de programvaror och övriga digitaliserade tjänster som e-motions erbjuder. Beställaren förpliktar sig att minimum använda sig av e-motions core paket som krävs för att använda produkten. Beställning av programvara och övriga digitaliserade tjänster träffas genom separat avtal.

 1. Garanti och felavhjälpande

7.1 e-motions lämnar en garanti om tolv (12) månader räknat från datumet för övertagande. En förutsätt­ning för att garantin ska gälla är att Produkten vårdats och underhållits i enlighet med användarmanualen. Garanti gäller ej för slitagedelar samt kostnader i samband med utbytet av eventuella fel.

7.2 Om det under garantitiden uppstår ett fel som e-motions ansvarar för enligt punkt 7.1 ska Beställaren skriftligen reklamera sådant fel till e-motions utan dröjsmål, dock senast inom fem arbetsdagar räknat från den tidpunkt då Beställaren upptäckt eller borde ha upptäckt felet. Reklamationen ska innehålla en redogörelse av hur felet yttrar sig. Om reklamation sker för sent har Beställaren inte rätt att göra gällande anspråk i anledning av felet.

7.3 e-motions ska avhjälpa fel under garantitiden genom att, efter eget val, antingen företa reparation eller omleverans av Produkt. Efter garantitiden har e-motions inget ansvar för fel.

7.4 För Produkt som omlevererats eller reparerats enligt punkt 7.3 har e-motions ansvar under en tid av tre (3) månader.

 1. Ansvarsbegränsning

8.1 Med undantag för det vite som regleras i p. 5.2 ansvarar e-motions inte under några omständig­heter för direkt eller indirekt skada som uppstår till följd av försening, fel eller till följd av annan omständighet.

 1. Betalningsvillkor

9.1 Beställaren ska betala det pris för Produkten som framgår av Orderbekräftelsen. Av beloppet ska 30 % erläggas i samband med Orderbekräftelsen, 60 % erläggas i samband med att Produkten levereras av E-motions till Beställarens lokaler och 10 % erläggas vid Övertagandet. Faktura ställs ut av e-motions vid varje tillfälle.

9.2 Beställaren ska betala det pris som framgår av utställda fakturor såvitt avser kostnader hänförliga till det arbete som utförs i Beställarens lokaler och som utförs på löpande räkning (ex. installation, driftkostnader, montage, reskostnader, utbildning m.m.)

9.3 Om inget annat angetts i Orderbekräftelsen ska betalning ske senast inom 30 dagar från faktura­datum.

 1. Personuppgiftsbehandling

10.1 Då e-motions tillhandahåller produkter kan denne komma att behandla personuppgifter för Beställarens räkning. Beställaren ska då anses vara personuppgiftsansvarig, och e-motions ska anses vara personuppgiftsbiträdet. Parterna förbinder sig att alltid följa sina respektive skyldigheter enligt, i tillämpliga fall, förordning (EU) 2016/679 Allmänna dataskyddsförordningen (”GDPR”) och nationell implementerad lagstiftning som antagits med avseende på GDPR.

10.2 e-motions ska ha rätt att behandla personuppgifter avseende Kundens kontakt­personer som e-motions får del av inom ramen för parternas avtal, inklusive namn och kontaktuppgifter. Ändamålet med e-motions behandling är att möjliggöra genomförande av Parternas respektive förpliktelser och samarbete under avtalet såsom administration av avtals­förhållandet, informations­läm­ning och annan kommunika­tion om Tjänsterna. Personuppgifterna kommer att behandlas av e-motions med stöd av en intresseavvägning för att tillgodose e-motions berättigade intresse av att administrera avtals­förhållandet med Kunden. Kunden är skyldig att se till att Kundens anställda vars personuppgifter behandlas av e-motions fått information om e-motions behandling av personuppgifter i enlighet med denna punkt.

10.3 e-motions är personuppgiftsansvarig för sin behandling av personuppgifter avseende Kundens kontakt­personer. e-motions sparar de person­uppgifter som e-motions behandlar endast, som utgångspunkt, under avtalsförhållandet. e-motions kan dock komma att spara personuppgifterna för den ytterligare tid som är nödvändig om e-motions är skyldigt enligt lag eller avtal att spara uppgifterna, eller för att e-motions ska kunna fastställa, försvara eller göra gällande rättsliga anspråk. När personuppgifterna inte längre är nödvändiga för dessa ändamål kommer e-motions att på ett säkert sätt avidentifiera eller radera uppgifterna. En registrerad har rätt att begära rättelse av felaktiga eller ofullständiga person­uppgifter som rör honom eller henne. Vidare har en registrerad rätt att begära att få information om e-motions behandlar några personuppgifter om den registrerade och, om så är fallet, tillgång till de personuppgifter som rör honom eller henne. Vid klagomål på e-motions behandling av person­uppgifter har den registrerade rätt att vända sig till tillsynsmyndigheten. Den registrerade har, utöver ovanstående rättigheter, när tillämplig dataskydds­lagstiftning så föreskriver, rätt att begära behand­lingsbegränsning, rätt till radering, rätt att invända mot viss behandling av personuppgifter, samt rätt till dataportabilitet. Om den registrerade vill utöva någon av sina rättigheter enligt ovan eller har några frågor om e-motions behandling av person­uppgifter enligt denna bestämmelse kan den registrerade kontakta e-motions genom att skicka ett e-postmeddelande till den e-postadress som anges i avtalet.

 1. Immateriella rättigheter

11.1 Vare sig Orderbekräftelsen eller dessa allmänna villkor innebär att immateriella rättigheter hänförliga till Produkten överlåts till Beställaren.

 1. Äganderättsförbehåll

12.1 Produkten som ska levereras till Beställaren enligt Orderbekräftelsen förblir e-motions egendom till dess Produkten blivit fullt betald.

 1. Sekretess

13.1 Parterna förbinder sig, utan begränsning i tiden, att inte för tredje man avslöja konfidentiell information, vilken part erhåller från den andra parten eller som framkommer i anledning av det avtal som uppkommer mellan parterna.

13.2 Sekretessåtagandet gäller intill dess konfidentiell information blivit allmänt känd på annat sätt än genom brott från parts sida mot innehållet i avtalet.

13.3 Med konfidentiell information avses sådan information som part uttryckligen angivit ska vara konfidentiell samt all annan information rörande parts verksamhet, information av affärsmässig, finansiell, kommersiell och teknisk art, information rörande produkter och utveckling, företags­hemligheter, know-how, information om personal, konsulter, kunder och leverantörer avseende respektive part, innehållet i Orderbekräftelsen eller information som annars skäligen får anses betraktas som konfidentiell information av den avslöjande parten.

 1. Force Majeure

14.1 Ingen av parterna ska gentemot den andra parten ansvara för underlåtenhet eller försening av fullgörelse av dennes skyldigheter enligt Order­bekräftelsen eller för annan underlåtenhet, om sådan försening eller underlåtenhet är orsakad av pandemi, strejk, arbetskonflikt, brand, eldsvåda, översvämning, naturkatastrof och extrema natur­händelser, mobilisering eller militärinkallelser av motsvarande omfattning, rekvisition, beslag, handels- och valutarestriktioner, krig, uppror och upplopp, myndighetsbeslut eller föreskrift, terrorism, knapphet på transportmedel, allmän varuknapphet, inskränkningar i tillförseln av drivkraft samt i fel i eller försening av leveranser från under­leverantörer som orsakats av sådan befrielsegrund eller av någon annan omständighet utanför parts skäliga kontroll (”Force Majeure-händelse”). Den part som är förhindrad att fullgöra sina skyldigheter enligt Orderbekräftelsen på grund av Force Majeure-händelse ska omedelbart informera den andra parten om sådan händelse och vidta skäliga åtgärder för att avlägsna eller övervinna hindret för fullgörelse. Skulle en Force Majeure-händelse pågå under mer än sex (6) månader, ska båda parter ha rätt att säga upp det mellan parterna träffade avtalet till upphörande med omedelbar verkan.

 1. Tillämplig lag och tvist

15.1 Tvist angående tolkningen och tillämpningen av Orderbekräftelsen, dessa allmänna villkor och allt som har samband därmed ska avgöras genom skiljeförfarande i enlighet med reglerna för Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstituts Regler för förenklat skiljeförfarande. Vid muntlig förhandling ska skiljeförfarandet äga rum i Stock­holm.

15.2 Tvist i anledning av Orderbekräftelsen eller dessa allmänna villkor ska avgöras med tillämpning av svensk lag.

15.3 Utan hinder av punkt 9.1 ovan ska e-motions dock alltid ha rätt att driva in betalning av förfallen fordran vid allmän domstol med Jönköpings tingsrätt som första instans.

[1] Med ”Produkt” avses vad som i NLM 19 definieras som ”Godset”.

Vi finns här för Dig

Fyll i formuläret här nedan så hjälper vi dig vidare. Tack för att du kontaktar oss!