Allmänna villkor

Allmänna villkor

e-motions Allmänna villkor (2023:1)

1 Tillämpning

1.1 Dessa allmänna villkor gäller för tjänster som konsult, underentreprenör eller annan leverantör (gemensamt ”Leverantören”) utför på uppdrag av E-motions Europe AB (”e-motions”). E-motions och Leverantören kallas nedan var för sig som ”Part” och gemensamt som ”Parterna”.

1.2 Beskrivning av omfattningen och övriga specifika villkor för den/de tjänster som Leverantören ska utföra framgår av det samarbetsavtal som träffats mellan e-motions och Leverantören (”Samarbetsavtalet”).

2 Leverantörens åtaganden

2.1 Leverantören ska utföra sitt uppdrag på ett sådant fackmässigt sätt som skäligen kan förväntas av en ledande aktör inom det eller de områden som omfattas av aktuellt uppdrag. Leverantören ska vidare (i) utföra uppdraget lojalt och med beaktande av e-motions intressen, (ii) följa samtliga lagar, förordningar och myndighetsföreskrifter som kan bli tillämpliga i anledning av Leverantörens tillhandahållande av tjänster inom ramen för aktuellt uppdrag (iii) följa god sedvänja i branschen och (iv) följa arbetsrättslagstiftning i de länder leverantören bedriver verksamhet, inklusive frågor om lön och arbetstid, invandring, kollektivavtal, icke-diskriminering och liknande arbetsrättsliga regler.

2.2 Leverantören, som är helt självständig i förhållande till e-motions, har ingen behörighet att företräda eller vidta åtgärd som i något avseende förpliktigar e-motions i förhållande till tredje man.

2.3 Leverantören får anlita underleverantör för utförande av aktuellt uppdrag. Om Leverantören anlitar underleverantör ansvarar Leverantören för underleverantörs arbete så som för sitt eget och ansvarar för att underleverantören iakttar samtliga mellan Parterna gällande villkor och överenskommelser.

3 Ersättning

3.1 Leverantörens ersättning för utförande av aktuellt uppdrag framgår av Samarbetsavtalet. Leverantören ska inneha F-skattsedel samt vara registrerad för mervärdeskatt. Leverantören ska senast vid undertecknandet av detta Avtal förevisa F-skattsedel samt bevis på momsregistrering. Gällande betalningsvillkor framgår av Samarbetsavtalet.

3.2 I Leverantörens ersättning ingår ersättning för samtliga omkostnader och utlägg om inte annat särskilt har överenskommits mellan Parterna. Detsamma gäller ersättning för rese- och traktamentskostnader eller ersättning för restid.

4 Ansvar

4.1 Leverantören ansvarar för skada som uppstår på grund av Leverantörens avtalsbrott eller fel, oaktat oaktsamhet.

5 Försäkring

5.1 Leverantören är skyldig att tillse att denne har en ansvarsförsäkring som ger ett tillfredställande försäkringsskydd under den tid som Leverantören utför vid var tid aktuellt uppdrag.

6 Sekretess

6.1 Parterna förbinder sig att iaktta sekretess och att inte för tredje man avslöja konfidentiell information, vilken part erhållit från den andra parten i anledning av det avtalsförhållande som uppkommer mellan parterna, oavsett i vilken form eller media som informationen erhålles eller om information överlämnas skriftligen eller muntligen. Med konfidentiell information avses sådan information som part uttryckligen angivit ska vara konfidentiell samt all annan information rörande parts verksamhet, information av affärsmässig, finansiell, kommersiell och teknisk art, information rörande produkter och utveckling, företagshemligheter, know-how, information om personal, konsulter, kunder och leverantörer avseende respektive part eller information som annars skäligen får anses betraktas som konfidentiell information av den avslöjande parten. Parterna förbinder sig även att inte för egen eller annans del använda sig av den andra partens konfidentiella information på annat sätt än för fullgörande av partens förpliktelser.

6.2 Parts åtagande om sekretess enligt denna punkt gäller ej sådan konfidentiell information som den mottagande parten kan visa a) vid mottagandet redan var känd för den mottagande parten; eller b) är eller blivit allmänt tillgänglig eller känd utan att den mottagande parten brutit mot sekretessåtagandet; eller c) den mottagande parten på behörigt sätt erhållit från tredje man, förutsatt att denne inte är bunden av sekretessåtagande; eller d) har utvecklats självständigt av mottagande part utan tillgång till den konfidentiella informationen; eller e) det åligger den mottagande parten att göra allmänt tillgängligt genom domstolsutslag, myndighetsbeslut eller eljest enligt föreskrift i lag.

6.3 Detta sekretessåtagande gäller för en obegränsad tid.

7 Force Majeure

7.1 Om Parts möjligheter att fullgöra sina skyldigheter i förhållande till den andre Parten förhindras på grund av omständigheter utom dennes kontroll, inklusive men inte begränsat till krig, naturkatastrof, strömavbrott, brand, pandemier, ingripande myndighetsbeslut och strejk (”Befriande omständighet”) ska den Part som drabbats av sådan omständighet vara befriad från att fullgöra sina skyldigheter och från påföljd för underlåtenhet att fullfölja viss förpliktelse. För att få sådan befrielse ska Part som påkallar befrielse enligt denna klausul omedelbart underrätta den andra Parten härom.

7.2 För det fall en Befriande omständighet föreligger under en längre tid än [tidsperiod] månader äger Part rätt att säga upp Avtalet till omedelbart upphörande.

8 Överlåtelse

8.1 Avtalet och därmed följande rättigheter och skyldigheter får inte, helt eller delvis, överlåtas av Part utan att den andra Parten har lämnat sitt skriftliga medgivande till sådan överlåtelse.

9 Lagval och tvistelösning

9.1 På detta avtal ska svensk rätt tillämpas.

9.2 Tvister som uppstår i anledning av Avtalet ska slutligt avgöras genom skiljedom enligt Regler för Förenklat Skiljeförfarande för Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut. Skiljeförfarandets säte ska vara Jönköping. Språket för förfarandet ska vara svenska.

9.3 Parterna förbinder sig, utan begränsningar i tiden, att inte utan tvingande skäl avslöja:

(i) förekomsten av, eller innehållet i, skiljedom i anledning av mellan parterna tillämpliga avtalshandlingar,

(ii) information om förhandlingar, skiljeförfarande eller medling i anledning av Parternas avtalsförhållande,

(iii) beslut eller dom som avges av skiljenämnd i anledning av Parternas avtalsförhållande.

Vi finns här för Dig

Fyll i formuläret här nedan så hjälper vi dig vidare. Tack för att du kontaktar oss!